قابل توجه همه دارندگان کارتخوان ها

قابل توجه همه ی دارندگان کارتخوان ها

ماده 11 از قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

  • بانک مرکزی مکلف است با همکاری سازمان ( امور مالیاتی ) ظرف مدت یکسال پس از لازم الاجراء شدن این قانون تا 1399/09/01 نسبت به ساماندهی دستگاههای کارتخوان بانکی  ( pos ) و یا درگاههای پرداخت الکترونیکی اقدام نموده و با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاههای اقتصادی ، به هریک از پایانه های فروش ، شناسه یکتا اختصاص دهد .

  • پس از تخصیص شناسه مذکور کلیه تراکنش های انجام شده از طریق حسابهای بانکی متصل به دستگاههای کارت خوان بانکی و نیز درگاههای پرداخت الکترونیکی به عنوان تراکنش های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب شده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در چهارچوب قاون و مقررات مربوطه اطلاعات این تراکنش های بانکی شامل :

  • مانده اول دوره

  • وجوه واریزی

  • وجوه برداشت شده

  • و مانده آخر دوره

هر حساب بانکی را به منظور تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی ، عملکردی و دارایی مودیان موضوع 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03با اصلاحات و الحاقات بعدی به صورت بر خط ( آنلاین ) در اختیار سازمان قرار دهد .