🔰 در موعد مقرر به برگ تشخیص مالیات ، اعتراض نمایید تا نسبت به تعدیل آن از ناحیه رئیس امور مالیاتی اقدام شود . . .

🔰 در موعد مقرر به برگ تشخیص مالیات ، اعتراض نمایید تا نسبت به تعدیل آن از ناحیه رئیس امور مالیاتی اقدام شود . . .

🔘 طبق ماده ۲۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم ،  در صورتی که مؤدی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ ‌برگ تشخیص مالیات؛

🔺قبولی خود را نسبت به آن کتباً اعلام کند یا

🔺مالیات مورد مطالبه را به مأخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب ‌پرداخت آن را بدهد یا

🔺اختلاف موجود بینخود و اداره امور مالیاتی ‌را به شرح ماده  ۲۳۸ این قانون رفع نماید ؛

️پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات‌ مختومه تلقی می‌گردد .

🔘 در مواردی که‌ مؤدی ظرف سی روز کتباً اعتراض ننماید و یا در مهلت مقرر در ماده مذکور به اداره امور مالیاتی مربوط مراجعه نکند ،  درآمد تعیین شده‌ در برگ تشخیص مالیات قطعی است‌.