🔘 حداکثر تا ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰، اقدام به انجام دو تکلیف مهم برای مودیان مشمول مقررات ارزش افزوده و ارسال فهرست معاملات

🔘 حداکثر تا ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰، اقدام به انجام دو تکلیف مهم برای مودیان مشمول مقررات ارزش افزوده و ارسال فهرست معاملات

🔸آخرین مهلت مقرر تمدیدشده جهت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان ۱۳۹۹ ( برای مشمولین مقررات ارزش افزوده برابر ۸ مرحله فراخوان )

🔸 آخرین مهلت مقرر جهت ارسال فهرست معاملات فصل زمستان ۱۳۹۹ ( برای کلیه اشخاص حقوقی و نیز اشخاص حقیقی مشمول گروه اول شغلی )

 

شرکت تراز محاسب کیان همراه همیشگی شما فعالان اقتصادی و تجار و اصناف محترم