⭕ میزان مالیات واحدهای مسکونی گران قیمت برابر آنچه در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ آمده

⭕ میزان مالیات واحدهای مسکونی گران قیمت برابر آنچه در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ آمده