⭕️ رویه قضایی دیوان عدالت اداری / در خصوص انجام تکالیف مقرر در ماده ۲۷۲ ق.م.م توسط مودی

⭕️ رویه قضایی دیوان عدالت اداری / در خصوص انجام تکالیف مقرر در ماده ۲۷۲ ق.م.م توسط مودی

🔹دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۲۸۶۵