کسر دو هفتم از سهم حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بیمه شده

⭕️ پرسش و پاسخ در خصوص اینکه ؛

🌀 آیا با توجه به دادنامه شماره ۵۹۱ دیوان عدالت اداری موضوع ابطال ” کسر دو هفتم از سهم حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بیمه شده ” و نظر به بخشنامه اخیر مورخ ۱۴/ ۵/ ۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی ، تغییری در محاسبه درآمد مشمول مالیات حقوق ایجاد شده است؟