کدینگ حسابداری چیست

 

کدینگ_حسابداری، عبارت است از تعریف سرفصل ها برای شرکت و یا هر نهاد مالی که اولین گام در مکانیزه نمودن عملیات حسابداری و برای استفاده از نرم افزار های حسابداری و مالی در بنگاه اقتصادی ایفا خواهد نمود.

کدینگ حسابداری یکی از پایه های ابتدایی و اصلی در حسابداری می باشد.
در حسابداری، تراکنش های مالی یک موسسه در قالب بدهکاری و بستانکاری حساب های مختلف به ثبت می رسد