پذیرش استهلاک دارایی های استهلاک پذیر به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی

⭕️ صورتجلسه مورخ ۵/ ۶/ ۹۷ شورای عالی مالیاتی در خصوص ؛

🔸 پذیرش استهلاک دارایی های استهلاک پذیر به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی