نان شاغل درمواردی که دارای شرایط زیر باشند می‌توانند بازنشسته شوند

زنان شاغل درمواردی که دارای شرایط زیر باشند می‌توانند بازنشسته شوند


 1 – بازنشستگی با ۴۵ سال سن و ۳۰ سال سابقه

2 – بازنشستگی با ۵۵ سال سن و حداقل ۲۰ سال سابقه
3  – بازنشستگی با ۲۰ سال سابقه و ۴۲ سال سن برای مشمولان قانون کار

4 –  بازنشستگی با ۲۰ سال سابقه متوالی یا ۲۵ سال سابقه متناوب در مشاغل سخت و زیان‌آور
5 – بازنشستگی با ۲۰ سال سابقه بدون شرط سنی برای جانبازان
6 – داشتن حداقل ۲۰ سال سابقه و ۴۵ سال سن برای معلولان عادی
7 – داشتن ۳۵ سال سابقه بدون شرط سنی
8 – داشتن ۵۵ سال سن با حداقل ۱۰ سال سابقه متناسب با سنوات پرداخت حق‌بیمه؛ در این حالت بیمه‌شده می‌تواند با ۱۰ سال سابقه و بیشتر تا ۲۰ سال، درخواست بازنشستگی کند که مستمری وی به میزان سنوات پرداخت