میزان معافیت سالانه حقوق و نرخ مالیات و درآمد حقوق سال ۱۳۹۹

میزان معافیت سالانه حقوق و نرخ مالیات و درآمد حقوق سال ۱۳۹۹

با انتشار متن نهایی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، میزان سقف معافیت مالیاتی و همچنین مالیات پلکانی موضوع آن مشخص شد.

سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران در بند «الف» تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور ۳۶۰ میلیون ریال از قرار ماهی ۳ میلیون تومان تعیین شد.

سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران در بند «الف» تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور ۳۶۰ میلیون ریال تعیین شد و مشابه سال جاری، مالیات پلکانی مشمول کارانه پزشکان هم شد.

«تبصره (٦)

الف- سقف معافیت مالیاتي موضوع ماده(٨٤) قانون مالیات‌هاي مستقیم مصوب1366/12/04 و اصلاحات بعدي آن در سال ١٣٩٩ سالانه مبلغ سیصد و شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین مي‌شود.

نرخ مالیات بركل درآمد كاركنان دولتي و غیردولتي اعم از حقوق و مزایاي فوقالعاده (به استثناي تبصره‌هاي (١) و (٢) ماده (٨٦) قانون مالیات‌هاي مستقیم و اصلاحات بعدي آن و با رعایت ماده (٥) قانون اصلاح پارهاي از مقررات مربوط به اعضاي هیأت علمي مصوب 1368/12/16 با اصلاحات و الحاقات بعدي) و كارانه مازاد بر مبلغ مذكور تا یك و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ده‌درصد (١٠%) و نسبت به مازاد یك و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده‌درصد (١٥%) و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه بیست‌درصد(٢٠%) و نسبت به مازاد چهار برابر مشمول مالیات بیست و پنج‌درصد (٢٥%)

میزان معافیت مالیاتي اشخاص موضوع مواد (٥٧) و (١٠١) قانون مالیات‌هاي مستقیم سالانه مبلغ دویست و هشتاد هشت میلیون (288.000.000) ریال تعیین مي‌شود.

اشخاصی که از معافیت‌های مالیاتی موضوع تبصره یک ماده (٨٦) قانون مالیات‌های مستقیم بهره مند هستند مشمول معافیت ماده (٨٤) قانون مذکور مطابق مقررات این بند نخواهند بود.»