مودیانی مالیاتی که ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی را فعال و برای خود حساب کاربری ایجاد نموده اند

⭕️ مودیانی مالیاتی که ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی را فعال و برای خود حساب کاربری ایجاد نموده اند ،
در صورت صدور هر یک از اوراق موردنظر پیامکی با مضمون فوق صادر و برای مودی ارسال خواهد

شد .