موارد عدم شمول ارسال فهرست معاملات موضوع ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم

⭕️ موارد عدم شمول ارسال فهرست معاملات موضوع ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم ،

✔️ ( مواردی که الزامی به درج آن در فهرست ارسال معاملات نخواهد بود )