مهلت رسیدگی به اعتراض مودیان در اجرای ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده که آخرین مهلت رسیدگی آن ها در اجرای مقررات مذکور در بازه زمانی ۱/ ۹/ ۱۳۹۹ تا ۱/ ۱۱/ ۱۳۹۹ قرار گیرد به مدت یک و نیم ماه تمدید می‌‌گردد .

◾️روسای امور مالیاتی/ مودیان مالیاتی 

🔹مهلت رسیدگی به اعتراض مودیان در اجرای ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده که آخرین مهلت رسیدگی آن ها در اجرای مقررات مذکور در بازه زمانی ۱/ ۹/ ۱۳۹۹ تا ۱/ ۱۱/ ۱۳۹۹ قرار گیرد به مدت یک و نیم ماه تمدید می‌‌گردد .

🔹به طور مثال در صورتی که آخرین مهلت رسیدگی توسط اداره امور مالیاتی در اجرای ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم و ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده تاریخ01/ ۹/ ۱۳۹۹ باشد به مدت یک و نیم ماه اضافه شده و مهلت مقرر تا تاریخ ۱۶/ ۱۰/ ۱۳۹۹ خواهد بود .

🔺🔺🔺توجه داشته باشیم این امر مشمول مهلت زمانی مقرر جهت رسیدگی به اعتراض مودیان در اجرای مواد قانونی فوق که آخرین مهلت رسیدگی به آنها تاریخ  0۲/ ۱۱/ ۱۳۹۹ و بعد از آن باشد ، نمی‌گردد .