منشور حقوق مودیان مالیاتی / تطبیق داده شده با مصوبه شهروندی در نظام اداری

⭕️ منشور حقوق مودیان مالیاتی / تطبیق داده شده با مصوبه شهروندی در نظام اداری

✔️ مودی حق برخورداری از رفتار عادلانه ، منصفانه و قانونمند را دارد

✔️ مودی حق کسب اطلاع و راهنمایی را دارد

✔️ مودی حق برخورداری از خدمات مطلوب مالیاتی را دارد

✔️ پایبندی ما به اصل رازداری و حفظ حریم خصوصی ، حق مودی است

✔️ مودی حق اعتراض ، شکایت و تجدیدنظرخواهی را دارد

✔️ مودی حق اظهارنظر آزاد و ارائه پیشنهاد در مورد تصمیمات و فرآیندهای مالیاتی و اداری را دارد