مقررات ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم

⭕ در صورتی که اشخاص حقیقی و حقوقی که در اجرای مقررات ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم ملزم به ارائه صورت های مالی حسابرسی شده باشند ، از ارائه آن در مهلت مقرر خودداری نمایند علاوه بر آنکه درآمد مشمول مالیات آنها طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد مشمول جریمه ای معادل ۲۰ درصد مالیات متعلق خواهند بود .