معافیت موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم برای درآمدهای ‎خدماتی ‎بیمارستان‎ها، ‎هتلها ‎و ‎مراکز ‎اقامتی ‎گردشگری

🔰 معافیت موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم برای درآمدهای ‎خدماتی ‎بیمارستان‎ها، ‎هتلها ‎و ‎مراکز ‎اقامتی ‎گردشگری

◾️۱-میزان معافیت:

➖ صد در صد درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های خدماتی بیمارستانها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری، اشخاص حقوقی غیر دولتی:

در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ۱۰سال ودر سایرمناطق به مدت ۵ سال

➖ در صورت استقرار در شهرکهای صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی:

در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ۱۳سال ودر سایرمناطق به مدت ۷ سال به نرخ صفر مشمول مالیات است.

◾️۲-شرایط لازم برای احراز و اعمال معافیت:

➖ صدور مجوز از مراجع قانونی ذی ربط، از تاریخ 1395/01/01 و به بعد

➖ عدم استفاده از معافیت موضوع بند ث ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم برای احداث بیمارستان، هتل و مراکز گردشگری

➖ ابراز درآمد (درآمدهای کتمان شده از شمول این مقررات خارج است)

➖تعلق مالکیت بیمارستانها، هتلها و مراکزاقامتی به اشخاص حقوقی غیردولتی

➖تسلیم اظهارنامه، دفاترقانونی و اسناد و مدارک حسابداری

◾️۳-موارد قابل توجه:

➖ منظور از درآمد ابرازی جمع کل فروش و سایر درآمدهای ابرازی می باشد و هزینه های برگشتی مربوط به درآمدهای ابرازی تاثیری بر میزان معافیت ندارد.

➖ محاسبه مالیات با نرخ صفر صرفا درخصوص درآمد ابرازی خدمات بیمارستان ها، هتلها و مراکز اقامتی و به سایردرآمدهای واحدهای مذکور نمی باشد.

➖ درآمدهای کتمان شده مشمول نرخ صفرنمی باشد.

➖ بیمارستان ها، هتلها و مراکز اقامتی در تمام نقاط کشور مشمول نرخ صفر این ماده می باشند.

➖ درآمد ابرازی بیمارستان ها، هتلها و مراکز اقامتی متعلق به اشخاص حقوقی دولتی و اشخاص حقیقی مشمول نرخ صفر نمی باشد.