معافیت مالیاتی سالانه حقوق در سال 1399

◾️سازمان امور مالیاتی در شش ماهه نخست سالجاری مبلغ ۵۵۴۵ میلیارد تومان از حقوق کارکنان بخش عمومی و ۵۲۳۳ میلیارد تومان از حقوق بخش خصوصی مالیات اخذ کرد.

🔹توضیح اینکه معافیت مالیاتی سالانه حقوق در سال ۱۳۹۹ ، ۳۶ میلیون تومان مقرر شده است که رقم پیشنهادی برای سال ۱۴۰۰ ، ۴۸ میلیون تومان می باشد.