مشاوره مالی و اقتصادی و خدمات حسابداری

مشاوره مالی و اقتصادی و حسابداری

مشاوره مالی و اقتصادی شامل :

 • ثبت هرنوع هزینه به تفکیک و قابل گزارش براساس هزینه های انجام شده
 • ثبت فاکتورهای خرید و فروش ، ثبت هرگونه عملیات بانکی، وجه نقد و ارایه گزارشهای مربوطه
 • ثبت و کنترل تنخواه
 • ثبت قبوض آب، برق، گاز، تلفن و…
 • ثبت اجاره ماهیانه
 • ثبت وجوه نقد دریافتی و پرداخت شده ثبت وکنترل چکهای پرداختی و دریافت شده و اعلام وضعیت سررسید چکها در تاریخهای مورد نظر
 • ورود اطلاعات ماهیانه ، محاسبه و تنظیم حقوق ماهیانه پرسنل به همراه  لیست مربوطه جهت پرداخت حقوق
 • تهیه گزارشات خرید و فروش فصلی
 • تهیه گزارش مالیات بر ارزش افزوده هردوره
 • کنترل و بستن حسابهای موقت ودائم در پایان هرسال مالی و صدور سند اختتامیه

  مشاوره مالی و اقتصادی

  مشاوره مالی و اقتصادی