مبلغ حق بیمه سهم کارگر و کارفرما در سال 99

✍️مبلغ حق بیمه سهم کارگر و کارفرما در سال 99

🔹حداقل دستمزد کارگر عادی: ۶۱۱,۸۰۹ ریال

🔹حق مسکن:   ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال (در صورت تصویب هیات وزیران این مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال می شود)

🔹خوار و بار: ۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال

🔹جمع حقوق و مزایای مشمول حق بیمه ماهانه در ماه های ۳۱ روزه: ۲۳,۹۶۶,۰۷۹ ریال

🔹حق بیمه سهم کارگر به میزان ۷% : ۱,۶۷۷,۶۲۶ ریال

🔹حق بیمه سهم کارفرما به میزان ۲۳% : ۵,۵۱۲,۱۹۸ ریال

🔹جمع کل حق بیمه : ۷,۱۸۹,۸۲۴ ریال

🔹جمع حقوق و مزایای مشمول حق بیمه ماهانه در ماه های ۳۰ روزه: ۲۳,۳۵۴,۲۷۰ ریال

🔹حق بیمه سهم کارگر به میزان ۷% : ۱,۶۳۴,۷۹۹ ریال

🔹حق بیمه سهم کارفرما به میزان ۲۳% : ۵,۳۷۱,۴۸۲ ریال

🔹جمع کل حق بیمه : ۷,۰۰۶,۲۸۱ ریال

این مقادیر برای حداقل دستمزد می باشد و برای دستمزد بالاتر از حداقل حقوق، ۳۰ درصد حقوق و مزایای، حق بیمه می باشد که ۲۳ درصد سهم کارفرما و ۷ درصد سهم کارگر است.