ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم

⭕️ ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم

 

️شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت (حتی معافیت مالیاتی سالانه)  یا مشوق مالیاتی

🔹توجه داشته باشیم مودیان مشمول گروه اول شغلی که مکلف به ارائه دفاتر هستند چنانچه در پاسخ به دعوت نامه ارائه دفاتر، آن را ارائه ندهند حتی اگر اظهارنامه مالیاتی تسلیم کنند از معافیت مالیاتی پایه سالانه ( موضوع ماده ۱۰۱ )  بهره مند نخواهند بود.