قانون مالیات بر ارزش افزوده همچنان لازم الاجراست و مشمولین این قانون مکلف به رعایت آن هستند.

🔰 قانون مالیات بر ارزش افزوده همچنان لازم الاجراست و مشمولین این قانون مکلف به رعایت آن هستند.

◾️به گزارش ایلنا از سازمان مالیاتی ایران، مسیحی در پاسخ به درخواست اتاق اصناف ایران مبنی بر تکایف اصناف درخصوص اخذ مالیات بر ارزش افزوده از کالاهای مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده در بازه زمانی پس از پایان مهرماه ۱۳۹۹ تصریح کرده است:

🔺قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده “مشتمل بر یک ماده واحده مبنی بر اینکه “مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/ ۲/ ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی از تاریخ انقضای آن( ۳۰/ ۷/ ۱۳۹۹  )به مدت یک سال تمدید می شود.”

🔺وی افزود: قانون مالیات بر ارزش افزوده همچون سال های گذشته در حال اجراست و فعالین اقتصادی مشمول این قانون مکلف به رعایت قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/ ۲/ ۱۳۸۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن می باشند.

🔺معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امورمالیاتی کشور تاکید کرد: مودیان مشمول می بایست کماکان نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی فصلی برابر رویه قبلی در مهلت قانونی تعیین شده اقدام نمایند.

🔺همچنین وی در پایان خاطرنشان کرد: براساس مصوبات چهل و پنجمین جلسه ستاد ملی کرونا

(مورخ ۱/ ۹/ ۱۳۹۹ )، مهلت تسلیم اظهارنامه مالبات بر ارزش افزوده دوره سوم  ( پاییز ۱۳۹۹ ) و پرداخت مالیات مربوطه به مدت یک ماه [ یعنی تا ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۹ ] تمدید گردیده است.