قابل توجه عموم مودیان مالیاتی که نسبت به انتخاب نماینده مرجع موردنظر در بند ۳ ماده ۲۴۴ ق.م.م جهت شرکت در هیات حل اختلاف مالیاتی مبادرت می نمایند

⭕️ قابل توجه عموم مودیان مالیاتی که نسبت به انتخاب نماینده مرجع موردنظر در بند ۳ ماده ۲۴۴ ق.م.م جهت شرکت در هیات حل اختلاف مالیاتی مبادرت می نمایند

◾️رای اکثریت مورخ ۱۸/ ۳/ ۱۳۹۵ شورای عالی مالیاتی

🔹تشکیل هیات حل اختلاف مالیاتی خارج از چارچوب قانونی مقرر در تبصره ۱ ماده ۲۴۴ ق.م.م ( جلسات هیات با حضور سه نفر رسمی است ) و در مواردی که به جای نماینده مرجع مورد انتخاب مودی از نمایندگان سایر مراجع برای شرکت در جلسه هیات حل اختلاف مالیاتی دعوت بعمل آید ، در این صورت ، تصمیم متخذه به نحو فوق به لحاظ عدم صلاحیت عضو بند ۳ ماده ۲۴۴ ق.م.م حاضر در جلسه هیات مربوط، فاقد اعتبار قانونی بوده و تصمیم اتخاذ شده ، رای محسوب نمی گردد.