فهرست معاملات موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم

⭕️ انواع معاملات جهت چگونگی ارسال فهرست معاملات موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم