ضرایب تشخیص مالیات عملکرد سال ۱۳۹۸ در سامانه موردنظر بارگذاری و آماده بهره برداری شد.

⭕️ ضرایب تشخیص مالیات عملکرد سال ۱۳۹۸ در سامانه موردنظر بارگذاری و آماده بهره برداری شد.

🔸اعمال ضرایب [ نسبت ] ، برابر ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ ق.م.م ، مطابق با رفتار مودی ، صورت خواهد پذیرفت