سقف معافیت مالیاتی در سال 1400

🔘 نمایندگان مجلس روز شنبه در جلسه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ در بخش درآمدی ردیف ۴ تبصره ١٢ ماده واحده لایحه بودجه مقرر کردند کارکنان دولتی و غیردولتی با حقوق‌های کمتر از ۴ میلیون تومان در سال ١۴٠٠ از پرداخت مالیات معاف شوند .

◾️بر اساس ردیف ۴ تبصره ۱۲ ماده واحده،  سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۴۸۰ میلیون ریال تعیین می‌شود .

◾️نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایا(به استثناء قضات و مشمولین تبصره‌های(۱) و (۲) ماده(۸۷) قانون مالیاتهای مستقیم و با رعایت ماده(۵) قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی مصوب ۱۶ اسفندماه با اصلاحات و الحاقات بعدی ) و کارانه به شرح زیر می‌باشد :

🔺نسبت به مازاد  ۴۸ میلیون تومان تا ۹۶ میلیون تومان ۱۰ درصد

🔺 نسبت به مازاد ۹۶میلیون تومان تا ۱۴۴ میلیون تومان ۱۵ درصد

🔺نسبت به مازاد ۱۴۴ میلیون تومان تا ۲۱۶ میلیون تومان ۲۰درصد

🔺نسبت به مازاد ۲۱۶ میلیون تومان تا ۲۸۸ میلیون تومان ۲۵ درصد

🔺نسبت به مازاد ۲۸۸ میلیون تومان تا ۳۸۴ میلیون تومان ۳۰درصد

🔺نسبت به مازاد ۳۸۴ میلیون تومان ۳۵ درصد

️همچنین میزان معافیت مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده ۵۷ قانون مالیات های مستقیم و مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم سالانه به مبلغ ۳۶۰ میلیون ریال تعیین می‌شود.