سایر خدمات حسابداری

خدمات حسابداری این مجموعه در حوزه های مختلف مالی و بصورت زیر انجام میشود:

۱-خدمات حسابداری شرکتها ،موسسات و کلیه واحدهای اقتصادی

۲-خدمات امور مالیاتی مربوط به شرکتها و کلیه واحد های ثبتی

۳-خدمات مشاوره مالی و مالیاتی به اشخاص حقیقی و حقوقی

۴-خدمات نرم افزار حسابداری متناسب با فعالیت شرکتها

۵-خدمات آموزش حسابداری بصورت کاملا کاربردی