روش های رسیدگی به اختلافات مالیاتی

روش های رسیدگی به اختلافات مالیاتی

🔸۱ . رییس امور مالیاتی ( ممیزکل )

🔸۲ . هیات حل اختلاف مالیاتی ( بدوی )

🔸۳ . هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر

🔸۴ . هیات ماده ۲۱۶ ق.م.م

🔸۵ . شورای عالی مالیاتی

🔸۶ . هیات موضوع ماده ۲۵۱ مکرر

🔸۷ . دیوان عدالت اداری

🔘 توضیح اینکه مراجعه یا ارسال پرونده نزد هر یک از مراجع حل اختلاف مالیاتی فوق تابع شرایطی می باشد که لازم است به مقررات و مواد قانونی مربوطه مراجعه شود .