دستورالعمل مورخ ۲۳/ ۱/ ۱۴۰۰ رئیس کل سازمان امور مالیاتی در خصوص تفویض اختیار بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده برای کلیه فعالان اقتصادی

 

🔰 دستورالعمل مورخ ۲۳/ ۱/ ۱۴۰۰ رئیس کل سازمان امور مالیاتی در خصوص

◾️تفویض اختیار بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده برای کلیه فعالان اقتصادی اعم از تولیدی و خدماتی در هر منبع برای هر سال یا دوره در صورت پرداخت مانده بدهی (اصل بدهی، جرائم غیرقابل بخشش و آن بخش از جرائمی که مورد بخشودگی واقع نشده است) تا پایان اردیبهشت ماه به شرح ذیل به ادارات کل امور مالیاتی

🔸الف) پرداخت مانده بدهی (طبق برگ قطعی ابلاغ شده تا پایان خرداد ماه ۱۳۹۹) حداکثر تا تاریخ ۳۱/ ۱/ ۱۴۰۰ برای کلیه فعالان اقتصادی تا هفتاد و دو درصد (۷۲%).

🔸ب) پرداخت مانده بدهی (طبق برگ قطعی ابلاغ شده از تاریخ ۱/ ۴/ ۱۳۹۹) حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ برگ قطعی تا صد در صد (۱۰۰%)

🔺تبصرهدر صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده پس از مهلت های تعیین شده به شرح بندهای فوق به ازای هر ماه دو درصد (۲%) از بخشودگی موضوع این بند کسر می گردد.