دستورالعمل شماره ۵۰۴ مورخ ۸/ ۲/ ۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی در خصوص میزان مالیات مقطوع قابل پرداخت اشخاص حقیقی دریافت کننده سکه ( تا ۱۰۵ قطعه ) طی سال ۱۳۹۹

🔘 دستورالعمل شماره ۵۰۴ مورخ ۸/ ۲/ ۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی در خصوص میزان مالیات مقطوع قابل پرداخت اشخاص حقیقی دریافت کننده سکه ( تا ۱۰۵ قطعه ) طی سال ۱۳۹۹

🔸تا ۵ قطعه سکه مشمول مالیات نمی باشد

🔸از ۶ سکه تا ۱۵ سکه به ازای هر قطعه، ۹۶۰ هزار تومان مالیات مقطوع

🔸از ۱۶ سکه تا ۲۵ سکه به ازای هر قطعه، یک میلیون و ۲۸۹ هزار تومان مالیات مقطوع

🔸از ۲۶ سکه تا ۱۰۵ سکه به ازای هر قطعه، یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان مالیات مقطوع

🔹مهلت پرداخت مالیات مقطوع حداکثر تا پایان خرداد ۱۴۰۰ می باشد و قابل تقسیط تا چهارماه به صورت مساوی هم خواهد بود.