خدمات مالی /مالیاتی

 • ثبت نام و دریافت کد اقتصادی جهت شرکتها
 • ثبت نام درسامانه اداره امورمالیاتی جهت تکمیل مراحل کد اقتصادی (حقیقی و حقوقی)
 • ثبت نام ودریافت دفاتر قانونی
 • ثبت نام در سامانه امومالیاتی جهت اظهارنامه مالیات برارزش افزوده
 • تنظیم و ارایه لیست مالیات حقوق پرسنل جهت اداره امورمالیاتی در پایان هرماه
 • تنظیم مالیات اجاره ماهیانه و ارایه به اداره امورمالیاتی
 • تنظیم و ارایه اظهارنامه مالیات و عوارض برارزش افزوده بصورت سه ماهه
 • تنظیم و ارایه گزارش خرید وفروش فصلی در سامانه امورمالیاتی بصورت سه ماهه
 • تنظیم مالیات براساس تبصره 86 قانون مالیاتهای مستقیم( اشخاص حقیقی)
 • تحریردفاترقانونی
 • تنظیم و ارایه اظهارنامه عملکرد مالی
 • امکان ارایه گزارش سود یا زیان فعالیت انجام شده ( بصورت دوره ای )
 • تهیه و تنظیم صورتهای مالی
 • تجزیه وتحلیل حسابها و نسبت های مالی (بصورت دوره ای)
 • تنظیم صورتجلسات مجمع شرکتها و ثبت آگهی در اداره ثبت شرکت ها
 • انجام مراحل دریافت آگهی ها در روزنامه رسمی و روزنامه های کثیر الانتشار