خدمات مالی / بیمه ای

  • انجام مراحل دریافت کد بیمه تامین اجتماعی جهت کارگاه و شرکت ها
  • انجام مراحل ثبت نام پرسنل در تامین اجتماعی جهت دریافت کد بیمه
  • تنظیم وارایه لیست بیمه پرسنل به تامین اجتماعی در پایان هرماه
  • مشاوره و پیگیری جهت دریافت بیمه مسئولیت مدنی کارفرما
  • مشاوره و پیگیری جهت دریافت بیمه تکمیلی پرسنل
  • مشاوره و پیگیری جهت دریافت بیمه آتش سوزی