خدمات حسابداری

  • ثبت هرنوع هزینه به تفکیک و قابل گزارش براساس هزینه های انجام شده
  • ثبت فاکتورهای خرید و فروش ، ثبت هرگونه عملیات بانکی، وجه نقد و ارایه گزارشهای مربوطه
  • ثبت و کنترل تنخواه
  • ثبت قبوض آب، برق، گاز، تلفن و…
  • ثبت اجاره ماهیانه
  • ثبت وجوه نقد دریافتی و پرداخت شده ثبت وکنترل چکهای پرداختی و دریافت شده و اعلام وضعیت سررسید چکها در تاریخهای مورد نظر
  • ورود اطلاعات ماهیانه ، محاسبه و تنظیم حقوق ماهیانه پرسنل به همراه  لیست مربوطه جهت پرداخت حقوق
  • تهیه گزارشات خرید و فروش فصلی
  • تهیه گزارش مالیات بر ارزش افزوده هردوره
  • کنترل و بستن حسابهای موقت ودائم در پایان هرسال مالی و صدور سند اختتامیه