حداقل حقوق کسر حق بیمه و حداکثر حقوق مبنای کسر حق بیمه

 

حداقل حقوق کسر حق بیمه و حداکثر حقوق مبنای کسر حق بیمه

حداقل حقوق مبنای کسر حق بیمه در سال ۱۳۹۹مبلغ۱۸۳۵۴۲۷۰ریال وحداکثر حقوق مبنای کسر حق بیمه در سال ۱۳۹۹مبلغ 128٬479٬890ریال تعیین شده است .