جریمه ماده ۱۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم

⭕️جریمه ماده ۱۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم

🔹نسبت به اشخاصی که به شرح مقررات این قانون مکلف به تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مودی می‌باشند ، درصورتی که از تسلیم آنها در موعد مقرر خودداری و یا برخلاف واقع تسلیم نمایند ، جریمه متعلق ؛

🔸در مورد حقوق عبارت خواهد بود از  ( ۲% ) حقوق پرداختی

🔸و درخصوص پیمانکاری  ( ۱% ) کل مبلغ قرارداد