جدول معافیت حقوق سال 1400

◾️بر اساس ردیف ۴ تبصره ۱۲ ماده واحده، سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۴۸۰ میلیون ریال تعیین می‌شود.
◾️نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایا(به استثناء قضات و مشمولین تبصره‌های(۱) و (۲) ماده(۸۷) قانون مالیاتهای مستقیم و با رعایت ماده(۵) قانون اصلاح پاره¬ای از مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی مصوب ۱۶ اسفندماه با اصلاحات و الحاقات بعدی ) و کارانه به شرح زیر می‌باشد:

🔺نسبت به مازاد ۴۸ میلیون تومان تا ۹۶ میلیون تومان ۱۰ درصد
🔺نسبت به مازاد ۹۶میلیون تومان تا ۱۴۴ میلیون تومان ۱۵ درصد
🔺نسبت به مازاد ۱۴۴ میلیون تومان تا ۲۱۶ میلیون تومان ۲۰درصد
🔺نسبت به مازاد ۲۱۶ میلیون تومان تا ۲۸۸ میلیون تومان ۲۵ درصد
🔺نسبت به مازاد ۲۸۸ میلیون تومان تا ۳۸۴ میلیون تومان ۳۰درصد
🔺نسبت به مازاد ۳۸۴ میلیون تومان ۳۵ درصد