تکالیف مالیاتی پاییز سال 1399

1- 1399/07/15 ارزش افزوده تابستان سال 1399

2 – 1399/07/15 صورت معاملات فصلی بهار سال 1399

3 – 1399/07/30 لیست بیمه و مالیات شهریور سال 1399

4 -1399/08/15 صورت معاملات فصلی تابستانسال 1399

5 –  1399/08/30 لیستبیمه و مالیات مهر سال 1399

 6 –  1399/09/30 لیست بیمه و مالیات آبان سال 1399