بخشنامه مالیاتی مورخ ۱۷/ ۸/ ۱۳۹۹ معاون درآمدهای مالیاتی

️ بخشنامه مالیاتی مورخ ۱۷/ ۸/ ۱۳۹۹ معاون درآمدهای مالیاتی در خصوص ،

🔹مهلت قانونی ارسال فهرست معاملات فصل تابستان سال ۱۳۹۹ تا امروز شنبه ۱۷/ ۸/ ۹۹ برای مودیانی که ادارات کل امور مالیاتی ذیربط آنها در روز پنجشنبه ۱۵ آبان تعطیل رسمی بوده اند

www.TarazMohaseb.ir

 Kian@TarazMohaseb.ir