اشخاص حقیقی مکلف به تنظیم و صدور صورتحساب هستند

🔘 آیا می دانید ؛

🔸با توجه به آرای هیت عمومی دیوان عدالت اداری برخی از مودیان (حقیقی) که در مقام ارایه خدمات بوده از همان ابتدای سال ۱۳۹۱ ( سال شروع اجرای دستورالعمل شماره ۲۴۴۶۸ مورخ

۲۷/ ۱۰/ ۱۳۹۰ ) تکلیفی به ارسال فهرست معاملات نداشته ولی مکلف به تنظیم و صدور صورتحساب بوده اند . . . 

🔸فلذا ادارات امور مالیاتی می توانند برای ایندسته از اشخاص، ۲ درصد جریمه عدم صدور صورتحساب را حسب مورد و با توجه به ضوابط مقرر مطالبه نمایند.