آیا مطالبه مالیات از تراکنش های بانکی اشخاص برای سنوات تا ۱۳۹۴ ، قانونی می باشد یا خیر ؟

🔘  آیا مطالبه مالیات از تراکنش های بانکی اشخاص برای سنوات تا ۱۳۹۴ ، قانونی می باشد یا خیر ؟

🔹پس از نگرانی ها و شکوائیه های شفاهی و حتی کتبی در خصوص مطالبه مالیات های با ارقام نجومی ناشی از تراکنش های بانکی و بررسی موضوع در واحدهای نظارتی همچون دیوان محاسبات و با توجه به نامه مورخ ۱۵/ ۷/ ۱۳۹۹ حسابرس هیات دوازدهم دیوان محاسبات عنوان رئیس کل سازمان امور مالیاتی مبنی بر اینکه مستندات قانونی مطالبه مالیات از تراکنش های بانکی برای قبل از سال ۱۳۹۵ چیست و در این رابطه خواستار ارائه مستندات جهت تطبیق آن با ضوابط و مقررات موجود شده بود و پس از آن نامه مورخ ۲۹/ ۷/ ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی در پاسخ به خواسته حسابرس هیات دوازدهم دیوان محاسبات ، هنوز معلوم نیست که مطالبه مالیات ناشی از تراکنش های بانکی لغایت ۱۳۹۴ ، وجهه قانونی دارد یا خیر ؟

🔹یقیناً پاسخ رئیس کل سازمان امور مالیاتی از ناحیه دیوان محاسبات بررسی و چنانچه قانع کننده نباشد ، خواستار ابطال بخشنامه مورخ ۳۱/ ۱/ ۱۳۹۹ ( آخرین بخشنامه صادره سازمان امور مالیاتی در خصوص رسیدگی به تراکنش های بانکی ) در دیوان عدالت اداری خواهد شد.